2017-01-26 20:00:00

Teraz 1% również dla strażaków w potrzebie i członków ich rodzin

Do tej pory z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych mogliśmy wspierać tylko OSP.

Zmianom uległ statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz regulamin „1% podatku dla Związku OSP RP”. Zgodnie z nimi środki zebrane w ten sposób będą mogły być przeznaczone nie tylko na OSP, ale także na członków straży i ich rodzin, jeśli znajdą się w szczególnie trudnej sytuacji.

Dotychczas środki pozyskane z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rzecz OSP przeznaczane były na zakup wyposażenia osobistego strażaków, sprzęt ratowniczy czy organizację i finansowanie udziału w szkoleniach. Jednak dzięki zmianom w statucie Związku oraz regulaminie „1% podatku dla Związku OSP RP”, możliwe jest wskazanie nie tylko jednostki, do której trafić ma 1% naszego podatku, ale też konkretnego strażaka lub członka jego rodziny, jeśli znajdzie się w wyjątkowo trudnej sytuacji i wymaga pomocy, leczenia lub rehabilitacji. W statucie Związku dodano trzy punkty. W paragrafie 8 mówiącym o celach Związku pojawił się punkt 2a o brzmieniu: „Udzielanie pomocy członkom ochotniczych straży pożarnych i ich rodzinom”. Natomiast w paragrafie dziewiątym opisującym sposoby ich realizacji doszły zapisy o brzmieniu: 4a) „Udzielanie pomocy, w tym finansowej, członkom OSP poszkodowanym w zdarzeniach związanych z udziałem w działaniach ratowniczych lub ćwiczeniach oraz członkom ich rodzin, którzy ponieśli stratę w wyniku tych zdarzeń”, oraz 4b) „Udzielanie pomocy, w tym finansowej, członkom OSP, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji z innych przyczyn niż wskazane w pkt. 4a”.

Zgodnie z regulaminem „1% podatku dla Związku OSP RP” zatwierdzonym uchwałą Zarządu Głównego z 24 listopada 2016 roku, aby przekazać 1% podatku od osób fizycznych członkowi OSP lub jego rodziny, należy w zeznaniu podatkowym w pozycji „Cel szczegółowy” podać imię, nazwisko oraz PESEL takiej osoby. Dane te powinny zostać zgłoszone przez OSP na wniosku podpisanym przez prezesa lub naczelnika i zatwierdzonym przez właściwy terytorialnie Oddział Wojewódzki ZOSP RP do Zarządu Głównego Związku do 30 listopada roku poprzedzającego składanie rocznych zeznań podatkowych, czyli na przykład do ostatniego dnia listopada tego roku, w przypadku chęci zbierania środków z podatku za 2017 rok. Jednak w przypadku rozliczenia za rok 2016 termin upływa 31 stycznia 2017 roku.

Szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie „1% podatku dla Związku OSP RP” dostępnym na internetowej stronie naszej organizacji www.zosprp.pl w zakładce „Regulaminy”. W dokumencie tym znajdują się załączniki, a wśród nich karta zgłoszenia członka OSP lub członka jego rodziny o pozyskanie na jego rzecz środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry