2016-05-01 12:00:00
W obronie „Strażaka” oraz prawa OSP do informacji
Otrzymujemy sygnały, iż podważana jest zasadność prenumerowania „Strażaka” przez urzędy gmin.

Drodzy Czytelnicy, otrzymujemy sygnały, iż podważana jest zasadność prenumerowania „Strażaka” przez urzędy gmin na ich użytek własny oraz ochotniczych straży pożarnych. Tymczasem istnieje podstawa prawna, która uzasadnia prenumerowanie naszego miesięcznika przez samorządy gminne. Poniżej przedstawiamy informację na ten temat. Prosimy, byście przekazali ją zarządom gminnym Związku OSP RP oraz do urzędów swoich gmin.

„Strażak” - pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, jest czasopismem branżowym, specjalistycznym przeznaczonym dla jednostek ochrony przeciwpożarowej (głównie ochotniczych straży pożarnych, ale także Państwowej Straży Pożarnej) oraz pracowników urzędów samorządu terytorialnego odpowiadających za: ochronę przeciwpożarową, zarządzanie kryzysowe oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo na terenie ich administrowania. Czasopismo „Strażak” zostało zakwalifikowane jako czasopismo specjalistyczne m.in. poprzez spełnianie przesłanek zawartych w art. 2 pkt 27f ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity z 26 sierpnia 2011 r. Dz. U. z 2011 r. Nr 177 poz.1054 z póź. zm.).

Na podstawie art. 2 pkt 27f ustawy o VAT za czasopisma specjalistyczne uznaje się tylko drukowane wydawnictwa periodyczne oznaczone symbolem ISSN, objęte kodem PKWiU 58.14.1 i CN 4902. Ich tematyka odnosi się do szeroko pojętych zagadnień dotyczących działalności kulturalnej lub twórczej, edukacyjnej, naukowej lub popularnonaukowej, społecznej, zawodowej i metodycznej, regionalnej lub lokalnej (patrz: Matarewicz Jacek, Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz, LexisNexis 2014 r., teza 23 do art. 2).

Periodyk ten ukazuje się regularnie raz w miesiącu i zawiera fachowe artykuły o poniższej tematyce::

♦ prowadzenia działań ratowniczych w przypadku rozmaitych zagrożeń takich jak: pożary (obiektów, lasów, łąk, pojazdów i innych), wybuchy gazu i niebezpiecznych substancji, wypadki oraz katastrofy w ruchu lądowym i nie tylko (drogowe, kolejowe, lotnicze, wodne, polowe), ulewy, powodzie, huragany i trąby powietrzne, zagrożenia ekologiczne,
♦ specyfiki zagrożeń, zasad bhp i metod powstępowania, zastosowania sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz wyposażenia,
♦ nowych zagrożeń, które niesie ze sobą rozwój cywilizacyjny, ale także wydarzenia na świecie i w Europie takie jak np.: terroryzm,
♦ zadań stawianych jednostkom działającym w ramach krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochotniczym strażom pożarnym działającym poza systemem i dysponowanym do działań ratowniczych,
♦ szkoleń uprawniających do udziału w akcjach ratowniczych, a także warsztatów i ćwiczeń podnoszących umiejętności i kwalifikacje strażaków,
♦ zawodów sportowych ukierunkowanych branżowo i rozgrywanych w konkurencjach związanych ściśle z dziedzinami ratownictwa w jakich działają strażacy ochotnicy,
♦ obowiązujących i zmieniających się przepisów prawa związanych z działalnością ratowniczą, a także funkcjonowaniem organizacji pozarządowych jakimi są ochotnicze straże pożarne oraz organizacji pożytku publicznego jaką jest Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej,
♦ współpracy ochotniczych straży pożarnych z jednostkami samorządu terytorialnego oraz wynikających z niej obowiązków,

Informacje zawarte w artykułach poszerzają wiedzę członków OSP oraz osób z OSP związanych pośrednio, co przekłada się na zapewnienie lepszej gotowości bojowej w OSP. Artykuły zawierają: informacje dotyczące prowadzenia działalności ratowniczej przez jednostki ochrony przeciwpożarowej, materiały szkoleniowe, informacje na temat sprzętu ratowniczego oraz zasad jego użycia. Ze względu na doniosły charakter edukacyjno-informacyjny, stanowiący materiał pomocniczy dla OSP można stwierdzić, iż czasopismo „Strażak” wpływa na zapewnienie lepszej jakości wyszkolenia i gotowości bojowej OSP w rozumieniu art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity z 17 lutego 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 191). Tym samym koszty związane z zakupem miesięcznika mieszczą się w kategorii kosztów wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej, które ponosi gmina.

Szersze informacja na temat finansowania działalności OSP zamieszczona jest m.in. na stronie internetowej ZOSP RP pod poniżej podanym linkiem: http://www.zosprp.pl/?q=node/1154

OSP są stowarzyszeniami i jednocześnie jednostkami ochrony przeciwpożarowej do których nie mają zastosowania przepisy o PSP. Ze względu na tak skomplikowanych charakter jednostek OSP, członkowie OSP powinni posiadać stały dostęp do informacji, które ułatwią działanie w jej ramach. Większa pewność i doinformowanie przekłada się na jakość działalności ratowniczej prowadzonej przez OSP, a co za tym idzie zapewnia lepszą gotowość bojową jednostek. Poza specjalistycznym pismem „Strażak” OSP nie posiadają stałego dostępu do informacji o nowościach w zasadach szkolenia, wyposażenia ratowniczego oraz zmianach w ustawodawstwie. Należy stwierdzić, że jest to zdecydowane ułatwienie i poszerzenie wiedzy oraz świadomości o możliwościach i zasadach na jakich działa OSP.

Ponadto miesięcznik „Strażak” zamieszcza informacje i materiały na tematy dotyczące działalności statutowej ochotniczych straży pożarnych, wykraczające poza ścisłe rozumienie pojęciem „wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej” jednakże pośrednio z nim powiązane .  Są to materiały dotyczące:

♦ podejmowanych przez OSP różnorodnych inicjatyw na rzecz propagowania bezpieczeństwa pożarowego oraz właściwych zachowań wobec zagrożeń,
♦ edukowania dzieci, młodzieży oraz dorosłych w dziedzinie bezpieczeństwa, reagowania na zagrożenia, udzielania oraz właściwego wzywania pomocy,
♦ inicjatyw ochotniczych straży pożarnych podejmowanych na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców z terenu ich działania i okolic,
♦ działań OSP ukierunkowanych na ochronę, podtrzymanie oraz propagowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego,
♦ inicjatyw podejmowanych przez OSP na rzecz kultury, a także dostępu mieszkańców wsi i małych miejscowości do nowoczesnych technologii komunikacji poprzez tworzenie świetlic w strażnicach ze sprzętem komputerowym i dostępem do Internetu,
♦ współpracy OSP z samorządem terytorialnym w podejmowaniu powyższych inicjatyw,
♦ wspierania przez OSP działań oraz wydarzeń i uroczystości organizowanych przez samorząd terytorialny.

Czasopismo informuje także ochotnicze straże pożarne będące członkami Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP o sprawach istotnych dla całej organizacji, wydarzeniach oraz inicjatywach i decyzjach podejmowanych na różnym poziomie jej struktur.

 

 
Obrazy

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry