2014-05-27 17:10:10
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)
Nowa perspektywa finansowa UE. Nowe szanse dla straży?
Nowa perspektywa finansowa UE na lata 2014–2020 stwarza nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych przez OSP.

Przeanalizujemy, w jaki sposób najskuteczniej wykorzystać szanse, które dla środowiska strażaków ochotników niesie za sobą nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020. A wachlarz możliwości jest naprawdę szeroki. W kolejnych numerach „Strażaka” przedstawimy szczegółowo katalog działań i potencjalnych beneficjentów programów operacyjnych. Tak, by środowisko strażackie oraz samorządy miały pełny ogląd, jak w wymiarze praktycznym wykorzystać członkostwo Polski w Unii Europejskiej i pieniądze przekazywane unijnych programach.

Jeśli mówimy o działaniach możliwych do realizacji w bieżącym roku, to pierwsze nabory w ramach konkursów w nowej perspektywie finansowej być może będą miały miejsce pod koniec bieżącego roku kalendarzowego. Realną szansę stanowią natomiast przesunięcia środków na działania związane z zakupem samochodów i sprzętu dla służb ratowniczych, w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, w związku z kończącym się okresem programowania 2007‒2013. Taki krok podjęty przez władze samorządowe województw z pewnością przysłużyłby się efektywnemu i pełnemu wykorzystaniu środków europejskich. Pełne, skuteczne i celowe wydatkowanie środków europejskich jest jednym z priorytetów instytucji zarządzających, których role w tym przypadku pełnią zarządy województw.

W nowym okresie programowania znaczna część zadań i środków finansowych została przesunięta z poziomu administracji centralnej w kierunku samorządu województwa. Skalę podziału funduszy na poszczególne regiony świetnie obrazuje poniższa mapa:

źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Zmianie i pewnej systematyce, w porównaniu z poprzednim okresem, poddano także formy dodatkowego wsparcia służb ratowniczych. Państwowa Straż Pożarna i Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy, zgodnie z dokumentami przygotowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (obecnie Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju), będą finansowane na poziomie centralnym. Wsparcie ochrony przeciwpożarowej realizowanej na poziomie lokalnym przez ochotnicze straże pożarne będzie mogło się odbywać na poziomie regionalnym. Stąd niezwykle ważne było umieszczenie i zdiagnozowanie potrzeb OSP w Strategiach Rozwoju Województw, a następnie Regionalnych Programach Operacyjnych.

Warto szerzej spojrzeć na potrzeby ochotniczych straży pożarnych i ich członków. Niekoniecznie muszą dotyczyć jedynie zakupu nowoczesnego sprzętu ratowniczo-gaśniczego. Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój ukierunkowany jest na rozwój i zdobywanie kompetencji społecznych. Daje to możliwość realizacji szkoleń dla ratowników w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków.

Z budżetu polityki spójności w nowym okresie programowania Polska otrzyma 82,3 miliarda euro, zatem warto, aby ochotnicze straże pożarne, jako organizacje o niezwykle ważnej roli w lokalnych środowiskach, realizowały zadania wpisujące się w cele tej polityki. Zapewnienie wyższego poziomu bezpieczeństwa publicznego, aktywizacja społeczna i promowanie nowych technologii to zadania, w których OSP mogą się wykazać.

Programy Operacyjne w nowej 7-letniej perspektywie budżetowej ukierunkowane będą na innowacyjność i wdrażanie w życie nowych technologii. W tego typu działania wpisuje się także wspieranie instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii. Warto, aby ochotnicze straże pożarne, których działania statutowe związane są także z ochroną środowiska, dały przykład, jak pójść o krok dalej poprzez inwestycje związane z energią odnawialną. Straż może być jednocześnie konsumentem i producentem energii, a poza pozytywnymi efektami społecznymi zyskać dzięki temu działaniu także finansowo.

Europejski Fundusz Rolny Rozwoju Obszarów Wiejskich poprzez Program Rozwoju Obszarów Wiejskich daje możliwość wsparcia ochotniczych straży pożarnych jako centrów kultury, tradycji i miejsc integracji społecznych. Na stymulację rozwoju lokalnych społeczności ukierunkowane są działania osi LEADER. W ramach tego programu niezwykle ważna jest aktywność OSP, jako stowarzyszeń, w Lokalnych Grupach Działania. Straże i Związek OSP RP, tworząc sieć organizacji pozarządowych, mogą być silnym i skutecznym partnerem, swoistym oknem na świat, przy realizacji zadań niezwykle ważnych dla społeczności wiejskiej.

Aby skutecznie wykorzystywać środki unijne, warto spojrzeć na działalność OSP nieco szerzej, nie zamykając się jedynie na kwestie ochrony przeciwpożarowej. Zapisy w statucie dają możliwość realizacji różnorakich działań, na które często brakowało środków finansowych. Niniejszy artykuł jest jedynie wstępem pokazującym możliwości, które dają fundusze europejskie. W kolejnych numerach pozostaje przedstawiać szczegółowo katalog działań i potencjalnych beneficjentów programów operacyjnych. Środowisko strażackie powinno mieć pełen ogląd, jak w wymiarze praktycznym wykorzystać członkostwo Polski w Unii Europejskiej i pieniądze przekazywane unijnych programach.

 

Adam Nowak
Członek Prezydium ZG ZOSP RP

 

Więcej o pozyskiwaniu funduszy na działalność OSP przeczytasz w "Strażaku".

 

 
Obrazy
(Źródło: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju)

newsletter
sonda:
Czy strażacy w Twojej OSP ćwiczą musztrę?

- Tak, regularnie

- Tak, przed ważnymi wydarzeniami

- Tak, sporadycznie

- Nie ćwiczymy musztry